KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PRZYRODA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH 

Instytut Studiów Podyplomowych: info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”  kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), stanowiących integralną całość przedmiotu  przyroda. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu przyroda. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Słuchacz uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przyrody, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, doświadczeń, pomiarów. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przyroda w szkole jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 90 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych 

1. Wprowadzenie do realizacji programu. 
2. Biologia jako nauka przyrodnicza 
3. Geografia jako nauka przyrodnicza. 
4. Chemia jako nauka przyrodnicza. 
5. Fizyka jako nauka przyrodnicza. 
6. Metodyka nauczania przyrody. 
7. Emisja i higiena głosu. 
8. Zastosowanie informatyki w nauczaniu. 
9. Elementy prawa oświatowego. 
10. Zestaw bibliograficzny. 
11. Praktyki – 90  godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź