KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną  przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. 

Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 90 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów 

1. Podstawy psychologii klinicznej 
2. Pedagogika opiekuńcza 
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze 
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych 
6. Podstawy terapii pedagogicznej 
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych 
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
9. Diagnoza pedagogiczna 
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego 
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce 
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych 
14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka 
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 
17. Podstawy pracy z rodziną 
18. Praca z dzieckiem zdolnym 
19. Trening umiejętności wychowawczych 
20. Warsztat pracy z grupą 
21. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź