Studia podyplomowe 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną online pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieża niepełnosprawną inteletualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. . Podczas studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) słuchacze zostaną przygotowani do nauczania i  terapii dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi. Zgodnie z nowymi wymogami studia podyplomowe Oligofrenopedagogika kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent Oligofrenopedagogiki będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zakłady pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane podczas studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia- 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  realizowane w wygodnej formie online (e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów -  możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) październik 2021 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) :
I moduł: Dydaktyka specjalna 
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej 
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu 
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin 

Przygotowanie merytoryczne: 
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin. 
Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika obejmuje następujące przedmioty: Elementy psychologii i psychopatologii 
Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 
Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
Pedagogika specjalna 
Psychologiczne podstawy rewalidacji 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Diagnostyka psychopedagogiczna 
Dydaktyka specjalna 
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej 
Edukacja włączająca 
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Praktyka zawodowa na studiach podyplomowych Oligofrenopedagogika: 
I uprawnienia - 180 h - 
II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. 

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja Październik 2021

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2022 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika on-line przez internet. Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych e-learning.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) wynosi 4200 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) -1400 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Październik 2021

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online, oligofrenopedagogika on-line, Oligofrenopedagogika studia podyplomowe bez wychodzenia z domu, oligofrenopedagogika studia podyplomowe przez internet, podyplomowo oligofrenopedagogika e-learning, co daja studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, ile trwaja studia podyplomowe oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 2 semestry, elearningoligofrenopedagogika, terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych