KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCYO studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy (Edb) online zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzony o obszar ratownictwa medycznego. 
Warunkiem ukończenia studiów  podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa  (Edb) jest zaliczenie praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

MARZEC 2021 :  
  • Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  • Studia w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów. 
2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem. 
3. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa. 
4. Ratownictwo medyczne. 
5. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 
6. Metodyka pracy z grupą. 
7. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z elementami terapii zagrożeń szkolnych.  
8. Podstawy zarządzania kryzysowego. 
9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne. 
10. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego. 
11. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń. 
12. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń. 
13. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa. 
14. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne. 
15. Praktyka zawodowa 90 godz. 

Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa wynosi 3600 zł Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa  - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł. Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI 
(w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Podstawa prawna: 
  • USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Zapisz się na studia podyplomowe

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245 lub info@podyplomowe-gliwice.pl 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice czynny od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź