STUDIA LICENCJACKIE 

STUDIA LICENCJACKIE  E-LEARNING

Kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2019/2020:
- Pedagogika (studia I stopnia)

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ?

Niesłabnące zainteresowanie studiowaniem pedagogiki świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku. Absolwenci pedagogiki mogą odnaleźć się w roli pedagoga, nauczyciela, doradcy zawodowego, trenera, terapeuty, a także w dziedzinach niepedagogicznych; studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku.

ORGANIZACJA STUDIÓW LICENCJACKICH E-LEARNING

 • Po rozpoczęciu roku akademickiego studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ, gdzie otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH; 
 • Biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie); 
 • Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji; 
 • Będą także mieli możliwość odbycia konsultacji/warsztatów w sposób tradycyjny w filii/siedzibie partnera na terenie kraju – możliwość łączenia zajęć ze studiami podyplomowymi; 
 • Studenci mogą brać udział w zajęciach organizowanych w Warszawie, np. przed egzaminami. 
 • Zorganizujemy dodatkowo po jednym dedykowanym zjeździe weekendowym w semestrze dla zrekrutowanych przez partnerów studentów; S
 • Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca).
 • Egzaminy  odbywają się w WARSZAWIE

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • dostosowanie platformy do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, głuchych i niedosłyszących; 
 • przygotowanie materiałów dla strefy studenta dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchym; 
 • otoczenie opieką tłumacza języka migowego oraz tłumacza języka braila i orientanta przestrzennego; 
 • pomoc w realizacji praktyk; 
 • współpraca z Polskim Związkiem Osób Niewidomych oraz z Polskim Związkiem Głuchych.

SPECJALNOŚCI STUDIÓW LICENCJACKICH

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ


Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczowychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).
PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych. Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.
PEDAGOGIGA KRYMINALOGICZNA-SĄDOWA
Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego. Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.
EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE E-LEARNING

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
- kserokopia świadectwa dojrzałości 
-1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym; 
-podanie o przyjęcie na studia, umowa i ślubowanie. 
- opłata rekrutacyjna 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  
ul. Toszecka 101/220 b 44-100 Gliwice 
ING BANK ŚLĄSKI 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów magisterskich)UWAGI: Nie przyjmujemy dokumentów w formie scanów. Podanie na studia należy wypełnić długopisem w kolorze niebieskim.

Dokumenty można składać osobiście w  lub poczta tradycyjną do 30.09.2019 r. 
Miejsce złożenia dokumentów: Gliwice

PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE 2019

(kwestionariuszwsnp2019.pdf)

UMOWA O KSZTAŁCENIE NA STUDIACH LICENCJACKICH 

(umowaoksztaceniewsnp.pdf)

ŚLUBOWANIE

(lubowaniewsnp.pdf)


OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE


STUDIA LICENCJACKIE
Pedagogika I stopnia – 1680 zł za I i II semestr, 1890 za pozostałe semestry

OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe

(opatydodatkowe.pdf)

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za studia

(zarzdzenierektorawsopatzastudia.pdf)

STYPENDIA DLA STUDNTÓW

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:  
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  (minimum 4,51*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 
 • o stypendium Rektora mogą się ubiegać studenci od II roku (studia licencjackie i 5-letnie jednolite)) oraz I i II roku (studia magisterskie);   

* Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów uczelni. 
* Stypendium może otrzymać 10 % najlepszych studentów studiujących na danym kierunku.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne: 
 • dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2017 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę; 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;

STYPENDIUM SPECJALNE Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności: 
 • dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności; 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;  

ZAPOMOGI

Zapomogi: 
 • dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, inne zdarzenia losowe); 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;

(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych