KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne pozwalają uzyskać podstawowe uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 150 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów podyplomowych 

PAŹDZIERNIK 2019 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii 
2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy 
4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości 
5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole 
6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa 
7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole 
8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem 
9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej 
10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej 
11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego 
12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych 
13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym 
14. Projektowanie działań edukacyjnych 
15. Podstawy prawa oświatowego 
16. Organizacja pracy nauczyciela 
17. Praktyka zawodowa – 150 godz.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne  obejmuje 270 h zajęć teoretycznych i 150 h praktycznych.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest  zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3000 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 
 
Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe - 100 zł 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 
 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność  studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/