KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

PEDAGOGIKA SPECJALNA - NOWE PRZEPISY PRAWNE

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. nie moga być już prowadzone studia podyplomowe z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, a jedynie studia jednolite piecioletnie magisterskie.

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Pedagogika specjalna skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika specjalna  jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 120 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów

MARZEC  2019: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online

Program studiów

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej. 
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy. 
3. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej. 
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego. 
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych. 
6. Organizacja procesu terapeutycznego. 
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. 
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej. 
9. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju. 
10. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi. 
11. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie 
12. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu. 
13. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 
14. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera. 
15. Elementy surdopedagogiki. 
16. Elementy tyflopedagogiki. 
17. Specjalne potrzeby edukacyjne. 
18. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną. 
19. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego. 
20. Technologia informacyjna w pracy terapeutyczne. 
21. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej. 
22. Arteterapia 
23. Praktyka zawodowa 120 godz. ( zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U z dnia 6 lutego 2012, poz.131).

Program studiów podyplomowych zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/