KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

LOGOPEDIA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Logopedia 

Studia podyplomowe Logopedia skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych Logopedia po  ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Czas trwania

PAŹDZIERNIK 2019
  • Studia w trybie zjazdowym: 4 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - luty 2021


Program studiów

1. Wprowadzenie do logopedii 
2. Nauka o języku 
3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy 
4. Terapia logopedyczna 
5. Elementy pedagogiki specjalnej 
6. Psychologia ogólna i rozwojowa 
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 
8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej 
9. Dyslalia 
10. Profilaktyka logopedyczna 
11. Trudności w czytaniu i pisaniu 
12. Emisja głosu i dykcja 
13. Zaburzenie płynności mówienia 
14. Metody badań logopedycznych 
15. Terapia zaburzeń emocjonalnych 
16. Foniatria 
17. Audiofonologia 
18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna 
19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych 
20. Mowa dzieci z rozszczepem 
21. Elementy neurologii i psychiatrii 
22. Afazja 
23. Dyzartria 
24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 
25. Seminarium dyplomowe 
26. Praktyka zawodowa – 120 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauka Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 4600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/