KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy  zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzony o obszar ratownictwa medycznego. 
Warunkiem ukończenia studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest zaliczenie praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019 :  
  • Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) październik 2019 - czerwiec 2020 
  • Studia w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020 

Program studiów podyplomowych

1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów. 
2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem. 
3. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa. 
4. Ratownictwo medyczne. 
5. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 
6. Metodyka pracy z grupą. 
7. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z elementami terapii zagrożeń szkolnych.  
8. Podstawy zarządzania kryzysowego. 
9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne. 
10. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego. 
11. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń. 
12. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń. 
13. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa. 
14. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne. 
15. Praktyka zawodowa 90 godz. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność  studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/